دمهاجرین دپاره معلومات

تا په آلمان باندی تحصیل کول غواړی؟ له دغه کار ما خوش شو! په دغه آدرش چه په ذیل باندی درج دی، تا تول معلومات اخیستل کولایشی www.study-in.de

په آلمان باندی ستاسی د تحصیل لاره